Hopp til hovedinnhold

Vassdragsundersøkelser

I anledning fornyelsen av konsesjoner i allerede regulerte vassdrag har Norsk Maritimt Museum siden 2013 foretatt undersøkelser i flere av de store vannene og elvene i innlandet i Sør-Norge. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Kulturhistorisk Museum og fylkeskommunene.

 • Innsjøen Vinstre sett fra Dragarskaret, i forgrunnen steiner og brunt gras, fjell med litt snø i bakgrunnen.
  Museet har gjort omfattende undersøkelser i Vinstravassdraget. Her innsjøen Vinstre sett fra Dragarskaret. Norsk Maritimt Museum/Elling Utvik Wammer

På 1950- og 60-tallet, da flere av vassdragene ble demmet opp for å produsere energi, ble arkeologiske undersøkelser i liten grad gjennomført. Det får vi imidlertid muligheten til i dag, og vi har allerede kunnet opparbeide mye ny og spennende kunnskap. Museets fokus og ansvar i disse prosjektene har vært å kartlegge og undersøke spor i og ved vannene som forteller om transport, fiske og annen bruk av vann og elver. Her presenterer vi kort disse prosjektene. Flere andre store vassdragsundersøkelser står på trappene de kommende årene, og vi holder nettsidene oppdatert etter hvert som disse prosjektene skrider frem, så følg med!

Tesse - svømmende rikdom

Prosjektet "Tesse - svømmende rikdom" var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune (OFK), Kulturhistorisk museum (KHM) og Norsk Maritimt Museum (NMM) som pågikk ved innsjøen Tesse i Lom kommune over to feltsesonger i 2013 og 2014. Tesse er gjennom skriftlige kilder fra middelalderen kjent som et spesielt godt fiskevann. Før prosjektet hadde det også blitt funnet og levert inn flere garnsøkker av en spesiell trinsetype, hvorav flere var datert til vikingtiden. De kalles trinsesøkker på grunn av den formmessige likheten med en skistavtrinse. Også andre spesielle garnsøkker av never og stein var funnet i Tesse. Det var også kjent en omfattende bruk av sløer (fiskefeller) i tilførselselvene til Tesse, men man hadde ingen sikre funn av slike redskaper tilbake i middelalderen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med ny konsesjon, både på land og til vanns, ble konsentrert omkring ett felles hovedtema – fisket.

 • Fotomontasje: To arkeologer leter systematisk etter garnsøkker og sløedeler på gammel sjøbunn i Tesse.
  1/1
  Fotomontasje: To arkeologer leter systematisk etter garnsøkker og sløedeler på gammel sjøbunn i Tesse. Norsk Maritimt Museum/Elling Utvik Wammer

Reguleringen av Tesse innebærer en kraftig nedtapping i forhold til opprinnelig vannstand, som gjorde at vi kunne gå rundt på den gamle sjøbunnen og dokumentere arkeologiske funn. Våre undersøkelser i Tesse resulterte i et omfattende kildemateriale fra innsjøen, deriblant fiskeredskaper i form av en sløe og flere søkker fra middelalderen. Flere naust langs vannet ble også undersøkt, et av dem viste seg å være bygget rundt 1650.

Funnene var med på å løfte nye problemstillinger fram i lyset. Hvem var det som drev fiske i fjellet så langt tilbake i tid? Hvordan begynte man å fiske i fjellet, og hvem hadde rettighetene? I 2015 ble det som følge av prosjektet arrangert et tverrfaglig seminar om fjellfiske på Norsk Fjellmuseum i Lom, og i 2016 kom boka "Fjellfiske i fortiden - Årtusener med svømmende rikdom".

Publiserte rapporter fra undersøkelsene:
 • Utgraving av hel sløe fra Tesse, datert til 12-/1300-tallet.
  1/2
  Utgraving av hel sløe fra Tesse, datert til 12-/1300-tallet. Norsk Maritimt Museum/Elling Utvik Wammer
 • Trinseformet garnsøkke funnet i Tesse, datert til tidlig middelalder.
  2/2
  Trinseformet garnsøkke funnet i Tesse, datert til tidlig middelalder. Norsk Maritimt Museum/Elling Utvik Wammer

Storviltjakt og ferdsel langs Vinstravassdraget

Vinstravassdraget er navnet på den lange øst-vestgående rekken av vann og elver på sørsiden av Jotunheimen i Oppland fylke. Øverst og lengst vest ligger Bygdin, deretter kommer Vinstre, Kaldfjorden, Øyangen og Olstappen på veien ned mot lavlandet. De arkeologiske undersøkelsene i dette vassdraget var også et samarbeidsprosjekt mellom OFK, KHM og NMM. Norsk Maritimt Museums del av prosjektet har handlet om ferdsel og bruk av båt i dette vassdraget. Grunnen til at dette temaet ble valgt var blant annet vassdragets lange vann, som danner en naturlig ferdselsvei mellom øst og vest.

Undersøkelsene i Vinstravassdraget har så langt resultert i registrering av flere båtstøer, båtopptrekk og opplagsplasser for båter av varierende alder, samt et godt bevart sløeanlegg. 

 • Arkeolog Elling Utvik Wammer fra Norsk Maritimt Museum på befaring ved Bygdin i oktober 2012.
  1/2
  Arkeolog Elling Utvik Wammer fra Norsk Maritimt Museum på befaring ved Bygdin i oktober 2012. Norsk Maritimt Museum/Charlotte Melsom
 • Befaring i Vinstre 2012. Høyeste regulerte vannstand er omtrent 1 meter over opprinnelig strandlinje.
  2/2
  Befaring i Vinstre 2012. Høyeste regulerte vannstand er omtrent 1 meter over opprinnelig strandlinje. Norsk Maritimt Museum/Charlotte Melsom
Kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon:
Elling Utvik Wammer
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2