Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling

Norsk Maritimt Museum har et aktivt og tverrfaglig forskningsmiljø.

FoU-arbeidet ved museet er preget av at det både er et kulturhistorisk museum og et arkeologisk forvaltningsmuseum med viktige oppgaver i det statlige kulturminnevernet i fem av landets fylker.

Museet har syv ansatte i vitenskapelige stillinger; fem arkeologer og to historikere. I det øvrige faglige personalet er også konserveringsvitenskap, kunsthistorie og sosialantropologi representert. Museet er ett av fem norske museer utenfor universitets- og høyskolesektoren som av Norges Forskningsråd er anerkjent som forskningsinstitusjoner.

Museet har på oppdrag fra Norsk kulturråd koordineringsansvaret for Nasjonalt museumsnettverk for sjøfart. Nettverket har årlige samlinger som avholdes ved de ulike sjøfartsmuseene i landet.

Museet er også en aktiv bidragsyter til Nasjonalt museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur, og personalet er dessuten knyttet til flere andre norske og internasjonale museums- og forskernettverk og samarbeidsprosjekter.

Forskningsformidling

De ansatte ved Norsk Maritimt Museum formidler forskningen sin både gjennom norske og internasjonale vitenskapelige publikasjoner, innlegg på konferanser, mediebidrag, artikler i museets egen årbok, populærvitenskapelige publikasjoner og bidrag til de årlige nasjonale Forskningsdagene som Norges Forskningsråd står bak.


Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1