Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

  • Dykker med båtdel i overflaten.
    1/1
    Norsk Maritimt Museum/Jostein Gundersen

Arkeologisk forvaltningsansvar

Norsk Maritimt Museum har ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann på strekningen fra svenskegrensen til Åna Sira. Også kulturminner i ferskvann i innlandet innenfor denne kyststripen hører med. Det er arkeologisk seksjon som har det praktiske arbeidet knyttet til forvaltningsansvaret, som skjer etter Lov om kulturminner. Ved seksjonen er det ansatt 19 faste arkeologer, samt en til enhver tid varierende stab av prosjektengasjerte arkeologer.

Forvaltningsområdet innbefatter fylkene:

  • Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Har du funnet noe av kulturhistorisk verdi?

Om du har funnet noe av kulturhistorisk verdi må du melde fra til museet. Er funnet gjort i et av de ovennevnte fylkene er Norsk Maritimt Museum rette instans å kontakte. Fyll ut funnskjema og send det til oss.

Utførsel av maritime kulturminner

Norsk Maritimt Museum er også godkjenningsinstitusjon for utførsel av maritime kulturminner. Ønsker du å føre et fartøy eller et maritimt kulturminne som er eldre enn 50 år inn eller ut av landet, må du ha tillatelse til dette etter en innsendt søknad.

Saksfeltet "maritime kulturminner" er delt mellom Riksantikvaren og Norsk Maritimt Museum således at hele fartøy og større fartøysdeler (for eksempel et komplett dekkshus) forvaltes av Riksantikvaren ved Fartøyvernavdelingen. Mindre deler og løse gjenstander er Norsk Maritimt Museum sitt område.

En nærmere orientering om lovhjemler, formål og selve søknadsskjemaene for utfyllelse finnes på en samleside om utførsel av kulturminner på Kulturrådets hjemmesider.

Henvendelser om utførsel av maritime kulturminner kan sendes til fellespost@marmuseum.no