Hopp til hovedinnhold

Vår pedagogiske profil

Norsk Maritimt Museum er et landsdekkende museum som samler, forsker på og formidler kunnskap om maritime kulturminner og kystkultur. Vi skal tilby spennende, lærerike og aktuelle undervisningstilbud for skoler og barnehager om kystkultur, sjøfartshistorie og marinarkeologi.

Tilbudet til barnehage og skole tar utgangspunkt i museets utstillinger, samlinger og forskning. Vårt mål er å skal skape gode opplevelser. Tilbudet skal være kunnskapsbasert og engasjerende. Det skal bidra til å skape forståelse og refleksjon rundt menneskers bruk av kyst, sjø og hav i fortid, samtid og for framtiden. På museet møtes fortid og nåtid, og historien blir aktuell for fremtidens voksne.

Museets undervisningstilbud skal understøttes av gjeldende læreplaner, Kunnskapsløftet (2020) og Rammeplan for barnehager (2017). Undervisningstilbudet vårt fokuserer spesielt på samfunnsfag, samt fagene kunst og håndverk, norsk, naturfag og KRLE. Alle våre tilbud er tverrfaglige. Sammen med lærere ønsker vi skal at elevene skal oppleve sammenhenger mellom kunnskapsområder, at det blir skapt nysgjerrighet og at det er rom for kritiske spørsmål. Med det kan elevene får viktig historisk og kulturell innsikt og forankring som skaper trygghet om egen og andres identitet.

Museumsbesøket

Et museumsbesøk gir en «ut-av-klasserommet-opplevelse» som setter annen læring i perspektiv. På museet kan man bruke sansene på en annen måte enn i klasserommet. Vi liker en leken, aktiv deltakelse og eksperimentell tilnærming til læring, der museets forskning gjøres forståelig, konkret og aktuell, gjennom sanser, involvering og kreativitet. Målet er at barn og unge på ulike måter får undersøke historien og fortidens mennesker gjennom bruk av kroppen, sansene og evnen til å reflektere og argumentere. Å oppleve hvordan ting har blitt gjort på en annen måte før, kan gi nye perspektiv i vår vanlige hverdag.

Museet jobber med mange ulike pedagogiske metoder. Felles for dem er at de alltid tar utgangspunkt i autentiske gjenstander og historier, og er tilpasset målgruppen. Vi jobber bl.a. med:

• Dialogbasert undervisning.
• Gjenstandsbasert undervisning.
• Historiske og kunstneriske verksteder.

På Norsk Maritimt Museum skal elevene få gode historier og ekte opplevelser. Gjennom å selv medvirke får de sanse historien.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2