Hopp til hovedinnhold

Per Norseng

Per Norseng
Per Norseng
Prosjektleder for "The last Ice age"

Utdannelse

Cand. philol. fra Universitetet i Oslo 1983 med historie hovedfag, russisk mellomfag, sosiologi grunnfag og latin forberedende for filologer

Hovedfagsoppgave: Administrativ prisfastsettelse i det norske middelaldersamfunnet

Forsvarets russiskkurs (FSES) 1972-1973

Arbeidsområder

Forskningsadministrasjon, forskningsledelse, forskning, deltagelse i redaksjonen for årboken Mennesket og havet, utstillingsarbeid og annen formidling

Prosjekter

The Last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernization and economic integration in the nineteenth and early twentieth centuries

Fiskerettigheter i saltvann i det østafjelske Norge

Saltproduksjon og salthandel i Oslofjordområdet ca. 1200-1600

"Arbeideren er sin lønn verd". En komparativ analyse av pris- og lønnsreguleringen i norsk middelalderlovgivning

Angelsaksisk og kontinental påvirkning på den eldste norske by- og handelslovgivningen

Kongemakt, borgerskap og byfellesskap i de norske middelalderbyene

Den norske odels- og åsetesretten fra middelalderen til nyere tid i komparativt lys

Skriftlige arbeider

Monografier

A. Nedkvitne og P.G. Norseng: Middelalderbyen ved Bjørvika. Oslo 1000-1536. Oslo, J.W. Cappelen forlag 2000 (revidert utgave av Oslo bys historie bd. 1 (1991 og 2000)

E.A. Pedersen, F.-A. Stylegar og P.G. Norseng: Øst for Folden. Østfolds historie bd. 1. Sarpsborg, Østfold fylkeskommune 2003

S.G. Eliassen og P.G. Norseng: I Borgarsysle. Østfolds historie bd. 2. Sarpsborg, Østfold fylkeskommune 2005

K. Dørum og P.G. Norseng: Vendt mot kontinentet. Rådes historie 1000 – 1837. Råde, Råde kommune 2005

Utvalgte artikler / bokkapitler


«Fish and chips og kaldt øl – norsk naturis i en internasjonal logistikkrevolusjon», i Skipsrevyen mai 2020: 46-49

«Fersk fisk og kald pils i «den siste istid» – om naturisens rolle i kystøkonomien og det moderne gjennombruddet i Norge», i Heimen - Lokal og regional historie bind 56/3 2019: 214-237

«Kirke, prest og kirkesogn i katolsk tid i Rygge», i Bjørn Bandlien (red.): Arvegull. Rygge kirke. Press forlag 2019: 190-207 

(sammen med Wolfgang Leister, Ingvar Tjøstheim, Göran Joryd, Eyvind Bagle og Heidi Thöni Sletten): "Digital Storytelling and Engagement in Exhibitions about Shipping", i Norsk museumstidsskrift 4/2 2018: 50-72

«Fridom, likskap og odelsrett? Om odels- og åsetesretten i norsk historie», i Hans Sevatdal (red. Per Kåre Sky, Erling Berge): EigedomshistorieHovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Oslo, Universitetsforlaget 2017: 338-362

«Middelalderbyen Oslo og fiskeressursene i Indre Oslofjord», i En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Oslo, Novus Forlag 2015: 189-242

«Kystkultur i endring», i Olav Rovde mfl. (red.): Telemarks historie bd. 3. Fagbokforlaget, Bergen 2014: 85-105

«Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie», i E.S. Koren og F. Kvalø (red.): Hundre år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum, Oslo, Novus Forlag 2014: 153-193

«Prisregulering og prisdannelse i diskusjonen om den "primitivistiske" vendingen i norsk middelalderforskning», i Å. Ommundsen, E. Opsahl og J.R. Ugulen (red.): En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. Oslo, Riksarkivet 2014: 181-211

“The 'silent' trade in painters' materials in Norway in the High Middle Ages”, i Jo Kirby Atkinson, Susie Nash, Joanna Cannon (eds.): Trade in Artists's Materials. London, Archtype Press 2010: 50-63

“’Odelsrett - the Norwegian 'retrait lignager'", i Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.): Land, Lords and Peasants. Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine Region. Trondheim Studies in History 52. Trondheim, Department of History and Classical Studies, Norwegian University of Science and Technology 2005: 201-27

«Fra farmannen Ottar til hansakjøpmannen Bertram Bene. Synspunkter på kilde- og metodeproblemer i studiet av handel», i Collegium Medievale vol 13. Oslo 2000

«Hønse-Tore en gang til: Synet på profittmotivert handel i de islandske sagaene», i Anne Eidsfeldt, Knut Kjeldstadli, Hanne Monclair, Per G. Norseng, Hans Jacob Orning og Gunnar I. Pettersen (red.): Holmgang. Om førmoderne samfunn. Festskrift til Kåre Lunden.Tid & tanke 4. Oslo, Historisk institutt Universitetet i Oslo 2000: 161-87

«Fjordfisket i Indre Oslofjord. En introduksjon til et forsømt forskningsfelt», i Bjørn Petter Finstad, Anders Haaland og Vera Schwach (red.): "... en af Landets betydeligste Næringsveie". Rapport fra et fiskerihistorisk seminar ved Norges Fiskerimuseum i Bergen 2.-3. november 1998. Tromsø, Universitetet i Tromsø 2000: 104-25

«Kamp om gode fiskeplasser innerst i Oslofjorden», i Årbok for Follo Historielag 1999: 45-61

“Law Codes as a Source for Nordic History in the Early Middle Ages”, i Scandinavian Journal of History vol 16 (1991): 137-66

«Gammel rett, ny lov - ett fett?», i Historisk tidsskrift 1/1987: 62-81

Se også:

https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/per-g-norseng-article181970-6688.html

Bokomtaler m.m.

«Litt om norsk middelalder i sovjetisk historieforskning», i Forum Mediaevale 1/1981

(anmeldelse av) «Thomas Lindkvist og Kurt Ågren: Sveriges medeltid», i Historisk tidsskrift 3/1986

(anmeldelse av) «Kvinnors rosengård. En antologi redigert av Hedda Gunneng, Beata Losman, Bodil Møller Knudsen og Helle Reinholdt», i Collegium Medievale 1/1990

(anmeldelse av) «Göran Dahlbäck: Stockholms medeltid», i Historisk tidsskrift 3/1990

(anmeldelse av) «Grethe Authén Blom: Hellig Olavs by. Middelalder til 1537. Trondheims historie 997-1997 bd. 1», i Heimen 4/1997

(anmeldelse av) «Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen, Erling Sandmo: Norsk historie I 750-1537. Oslo 1999. 448 s.», i Heimen 4/2000

«Tidløs historieskrivning? Om Claus Krag: Norges historie fram til 1319. Oslo 2000», i HIFO-nytt 4/2002

«Oppblåste bagateller? - replikk til Claus Krag», i HIFO-nytt 1/2003

(anmeldelse av) «John Ragnar Myking: Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500 – 1800. Studia Humanitatis Bergensia. Bergen 2005», i Heimen 2006

(anmeldelse av) «Tore Iversen, John Ragnar Myking og Gjertrud Thoma (red.): Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia in the Alpine region 1000 – 1750. Rostra books, utg. Tapir Academic Press, Trondheim 2007. 289 sider», i Heimen 1/2009

(anmeldelse av) «Martin Bellamy: Christian IV and his Navy. A Political and Administrative History of the Danish Navy 1596-1648. Brill, Leiden-Boston 2006, 297 s.», i Historisk tidsskrift 4/2009

(anmeldelse av) «Jan Brendalsmo, Finn-Einar Eliassen & Terje Gansum (red.): Den urbane underskog. Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid. Novus Forlag, Oslo 2009», i Historisk tidsskrift 2/2011

«Det finnes ikke en spesifikk museumsforskning» (anmeldelse av Harald Jacobsen (red.): Anno Hedmark. Anno Museum Skriftserie nr. 1. Museumsforlaget, Trondheim 2015), i Museumsnytt 4/2015