Hopp til hovedinnhold

Pål Nymoen
Pål Nymoen
Arkeolog, forsker II, førstekonservator NMF

Utdannelse

Hovedfag i nordisk arkeologi, Universitetet i Tromsø 1994

Førstekonservator NMF 2011

Arbeidsområder

Kulturminneforvaltning i Vestfold, Telemark og Aust Agder, forskning og formidling

Prosjekter

Vassdragsarkeologi
Steinalder under vann
Produksjonssteder, utskipningssteder, sjøfartens struktur knyttet til handel ca. AD 500-1900

Arbin, S., Nymoen, P., Stylegar, F. A., Sylvester, M., Gutehall, A., Skanse, P., (red.) Tjop tjop – Vänbok till Christer Westerdahl med anledning hans 70-årsdag den 13 november 2015. Båtdokgruppen.

Nymoen, P., Koren, E. S. og Falck, T. (red.) Norsk Maritimt Museums årbok 2013.

Nymoen, P., Koren, E. S. og Falck, T. (red.) Norsk Maritimt Museums årbok 2012.

Nymoen, P., Egenberg, I. M. og Koren, E. S. (red.) Norsk Maritimt Museums årbok 2011.

Nymoen, P. og Nævestad, D. 2006. Hva blir borte av det vi ikke ser? Norsk Sjøfartsmuseum Skrift nr 50. Oslo.

Arisholm, T. og Nymoen, P. (red.) 2005. Stokkebåter – Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn. Norsk Sjøfartsmuseum Skrift nr 49. Oslo.

Nielssen, A. L., Nymoen, P. og Wahl, T. L. (red.) 2006. Norsk Sjøfartsmuseum Årbok 2006.

Nymoen, P. 1994. Handelsplasser på kysten - Maritimarkeologisk perspektiv på vareutveksling i senmiddelalder. Et eksempel fra Midt-Norge. Hovedfagsoppgave i arkeologi, institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Stylegar, F. A. og Nymoen, P. 2015. «Historisk graffiti i maritim kontekst – flertydige signaturer i ‘Kongens Strømme’». Arbin, S., Nymoen, P., Stylegar, F. A., Sylvester, M., Gutehall, A., Skanse, P., (red.) 2015. Tjop tjop – Vänbok till Christer Westerdahl med anledning hans 70-årsdag den 13 november 2015. Båtdokgruppen.

Nymoen, P. 2014. ”Steinaldermysteriet ved Hummervikholmen”. Hallandvik, J. E. (red.) 2014. Søgne Historielag årbok 2013. Portal forlag: 48-62.

Nymoen, P. 2013. ”Kulturhistorien under vannspeilet”. Syrstad, F. I., Erlingsen, E. C. og Brosø, B. (red.) 2013. Natur i Vestfold-Veiviser til naturvernområdene i Færder Nasjonalpark. Skagerrak Forlag.

Nymoen, P. 2011. ”Steinalderen iblant oss”. Norark [09.10.2013], URL: http://www.norark.no/innsikt/steinalderen-iblant-oss

Falck, T., Nymoen, P. og Wickler, S. 2013. ”Betraktninger om middelalderens Vágar basert på undervannsarkeologiske kilder”. Blankholm, H. P., Bratrein, H. D., Arntsen, J. E. og Lind, K. (red.) 2013. Nord-Norge i Europa - Arkeologi, Historie og Kulturvern – Venneskrift til Reidar Bertelsen. Tromsø Museums Skrifter XXXIV: 59-76.

Nymoen, P. 2013. ”Hansaspor”. Nymoen, P., Koren, E. og Falck, T. (red.) 2013. Norsk Maritimt Museum årbok 2012: 195-211.

Nymoen, P. 2013. ”Fire stokkebåter fra Nord-Odal”. Nygård, G. (red.) Det var en gang – Om kultur og fornminner i Nord-Odal. Nordre Odalen Kulturminnelag 2013, Flisa: 37 -60.

Nymoen, P. 2012. ”Til bunns for tusen år siden”. Nymoen, P., Koren, E. og Egenberg, I. M. (red.) 2012. Norsk Maritimt Museum årbok 2011: 171-184.

Nymoen, P. og Skar, B. 2012. “Paradis - og andre indikasjoner på sub-marine lokaliteter fra mesolitisk tid langs den norske Sørlandskyst”. Norseng, P. G. (red.) 2012. Norsk Maritimt Museum årbok 2010: 91-113.

Nymoen, P. 2011. “Marinarkeologi”. Store norske leksikon, URL: http://snl.no/marinarkeologi

Nymoen, P. 2011. “Steinalder under vann”. Store norske leksikon, URL: http://snl.no/steinalder_under_vann

Nymoen, P. 2011. ”Kun for den smarte skippers regning? Skipsvrak med omsettelig ballast: på sporet av kvernstein, kleber og brynehandelen fra Norge ca 800-1800”. Axelsen, I. (red.) 2011. Nicolay 114, 2: 65-75.

Nymoen, P. 2011. “Bøleskipet og brynesteinseksport fra Norge”. Appel, L., Fransen, S. og Langsted, K. (red.) 2011. Ressourcer og kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje: 93-110.

Nymoen, P. og Skar B. 2011. “The unappreciated cultural landscape - indications of submerged Mesolithic settlement along the Norwegian Southern Coast”. Benjamin, J., Bonsall, C., Pickard, C. og Fischer, A. (red.) 2011. Underwater Archaeology and the Submerged Prehistory of Europe. Oxbow Books: 38-54.

Nymoen, P. 2010. ”Trading ballast” – nytt om handel med bryner, kvernstein og kleber fra Norge. Arkeologi i Norge, URL: https://www.arkeologiinorge.no/wp-content/uploads/2013/11/rapport-forvaltningsgruppa-NAM-2010.doc

Nymoen, P. 2010. “Fatal feilnavigering med tung last? Om en samling brynesteinsemner i Kvåsefjorden, Kristiansand”. Stylegar, F. A. (red.) 2010. Mangesysleren. En vennebok til Svein Mjaatvedt (1941–2008). Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune: 86-111.

Cristensen. A. E. og Nymoen, P. 2010. ”Skipet i riss og på kirkevegg - noen tolkningsforsøk". Nicolay 110, 1: 29-41.

Nymoen, P. 2009. ”Marginale steder eller marginale kilder? Undervannsarkeologisk blikk på små handelshavner”. Eliassen, F. E., Brendalsmo, J. og Gansum, T. (red.) 2009. Den urbane underskog. Oslo, Novus forlag: 93-131.

Nymoen, P. 2009. "Whetstone Typology: Or the First Shipwreck of Turid Fiskarbekk and Marine Archaeologists Who Had to Think Again". Journal of Maritime Archaeology 4, 2: 165-180

Nymoen, P. 2009. ”Etterlysning - skipslaster med kvernstein, brynestein og kleber”. Dykking 2009, 6: 20.

Nymoen, P. og Melsom, C. 2008. ”Vrak og Funn”. La stå - lokal agenda 21. Oslo, Riksantikvaren: 13-14.

Nymoen, P. 2008. “Boats for Rivers and Mountains: Sources for New Narratives about River Travel?”. International Journal of Nautical Archaeology 37, 1: 3-16.

Nymoen, P. og Melsom C. 2008. ”To skipsvrak i Larvik havn”. Figenbaum, P. (red.) 2008. Norsk Sjøfartsmuseum årbok 2007: 166-171.

Daly, A. og Nymoen, P. 2008. “The Bøle ship, Skien, Norway—Research history, dendrochronology and provenance”. International Journal of Nautical Archaeology 37, 1: 153-170.

Nymoen, P. 2007. “Brynesteinstypologi – eller Turid Fiskarbekks første forlis og marinarkeologene som møtte seg sjøl i døra”. Norsk Sjøfartsmuseums årbok 2006: 23-41.

Nymoen, P. 2007. “Kulturhistorie i strie strømmer – om Porsgrunn og Skienselvas arkeologi”. Gundersen, T. W. (red.) Glimt 1932 - 2007. Skien, Skien Historielag: 111-136.

Nymoen, P. 2006. “Hella – et sted å hlaða ? - 3 arkeologiske blikk”. Njotarøy. Nøtterøy Historielag Årskrift 2006: 34-48.

Nymoen, P. og Arisholm, T. 2005. “Oppsummering”. Arisholm, T. og Nymoen, P. (red.) 2005. Stokkebåter – Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn. Norsk Sjøfartsmuseum Skrift nr 49:125-127.

Nymoen, P. 2005. “Bølevraket i Skienselva i Telemark – Foran en ny undersøkelse av et gammelt skipsfunn”. Kolltveit, B. (red.) 2005. Norsk Sjøfartsmuseums årbok 2004: 45-76.

Nymoen, P., Nævestad, D. og Arisholm, T. 2005. “Stokkebåten fra Bingen i Sørum Kommune”. Arisholm, T. og Nymoen, P. (red.) 2005. Stokkebåter – Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn. Norsk Sjøfartsmuseum Skrift nr 49: 9-22.

Nymoen, P. 2005. “Like godt til vanns som til lands? – En stokkebåt fra Siljan i Telemark”. Arisholm, T. og Nymoen. P. (red.) 2005. Stokkebåter – Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn, Norsk Sjøfartsmuseum Skrift nr 49: 61-72.

Nymoen, P. 2002. ”Bedre samarbeid mellom sjøfartsmuseene og sportsdykkerne”. Dykking 2002, 3: 68-69.

Nymoen, P. 2002. “Vannspeilet er et viskelær”. Kysten 2002, 3: 15-18.

Nymoen, P. 2001. “Torskeholet, Balsøya i Voldsfjorden". Kolltveit, B. (red.) 2001. Norsk Sjøfartsmuseums Årbok 2001: 146-147.

Nymoen, P. 2000. “Mellom hav og land. Om havner, marinarkeologi og kulturlag under vann”. Havn og handel i 1000 år. Stavanger: 80-95.

Nymoen, P. 1997. ”Arkeologi med dykkemaske. Erfaringer fra en havnegravning og synspunkt på samarbeidprosjekt som forskningsstrategi”. Sørheim, H. (red.) 1997. Arkeologi og Kystkultur. Ålesund, Sunnmøre Museum: 114 -126.

Nymoen, P. 1997. "‘Der er en eiendommelighet ved den Norske Kyst’ - om ferdsel over land og vann”. Kysten 1997,1: 16-20.

Nymoen, P. 1996. “Å komme i havn. Om arkeologi på kysten og om spor etter båter som seilte videre”. Marmenell 1996, 2: 8 -11.

Nymoen, P. 1996. “Kulturlag under vann - om utgravning av kulturlag i sjøbunnen”. SPOR 1996, 2: 48-49.

Nymoen, P. 1996. “Naturhavner og vareutveksling på kysten”. SPOR 1996, 1: 18-21.

Nymoen, P. 1995. “Sjøveien over land - Om eid og båtdrag i Midt-Norge”. SPOR 1995, 1:34-36.

Jasinski, M. E. og Nymoen, P. 1995. “En seilskute i Spersøysundet - Om et alminnelig skipsvrak i norsk farvann”. SPOR 1995, 2: 20-21.

Jasinski, M. E. og Nymoen, P. 1993. “Nærøya og havet”. Herje, T. og Hansen, H. W. (red.) 1993. Årbok for Vikna 1992-1993: 35-40.

Nymoen P. 2017. Undervannsarkeologisk registrering strekningen Kil – Stabbestad – Barthebrygga, Kragerø kommune, Telemark fylke. Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2017106.

Nymoen, P. 2016. Arkeologisk registrering under vann i Larvik indre havn. Arkeologisk rapport NMM 2016:1, ISSN: 1892-5863.

Nymoen, P. 2015. Arkeologisk registrering under vann ved Runebergodden, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2015136.

Nymoen, P. 2015. Arkeologisk registrering under vann ved Kløvsteinsboen, Larvik kommune, Vestfold fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2014269.

Nymoen, P. 2014. Arkeologisk registrering under vann ved funnsted for kranie fra menneske, munningen av Lundeelva, Søgne kommune, Vest-Agder fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 10180059.

Nymoen, P. 2014. Arkeologisk gransking av sjøbunnlag etter søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner §8 første ledd for mudring på lokalitet med ID 100502, Hummervikholmen, Søgne, Gnr. 32, Bnr. 68. Norsk Maritimt Museum, arkeologisk rapport 2012:7, ISSN 1892-5863.

Nymoen, P. 2014. Hummervikholmen, Søgne i Vest Agder. Beretning fra arkeologisk registrering under vann årene 1994, 1995, 1996, 1997. Norsk Maritimt Museum, arkeologisk rapport 2012:7, ISSN 1892-5863.

Nymoen, P. 2014. Arkeologisk registrering under vann i planområde, reguleringsplan for Skien Brygge, Skien kommune, Telemark fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2012263.

Falck, T., Løseth, K., Nymoen, P., Nævdahl, D., Vangstad, H. 2013. Faglig program. Problemstillinger knyttet til arkeologiske havner. Norsk Maritimt Museum, arkeologisk rapport 2013:1, ISSN 1892-518-284.

Nymoen, P. 2012. Arkeologisk registrering i Prestvika/Isnes, gbnr. 80/19, Bamble kommune, Telemark fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2012279.

Nymoen, P. 2012. Arkeologisk registrering under vann i Seljordsvannet, Seljord kommune, Telemark fylke. Norsk Maritimt Museum arkeologisk rapport nr. 2012:05, ISSN: 1892-5863.

Nymoen, P. 2012. Arkeologisk registrering under vann i Eikvika-Valle, Bamble kommune, Telemark fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2012066.

Nymoen, P. og Nævestad, D. 2011. Arkeologisk registrering i planlagt kabeltrase fra Teigen til Evje, Vestfold og Østfold fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2009102.

Nymoen, P. 2011. Arkeologisk registrering under vann i Homsvika, Mandal kommune, Vest-Agder fylke. Rapportserie arkeologi, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2011209.

Nymoen, P. 2011. Arkeologisk registrering under vann i Kjetevann, Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Norsk Maritimt Museum, arkeologisk rapport 2011:2, ISSN 1892-5863.

Nymoen, P. 2011. Arkeologisk undersøkelse i Kilenområdet, Farrisvannet i Vestfold. Oppdragsrapport Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2010300.

Nymoen, P. 2010. PARADIS: Lenefjorden i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke. Kartlegging av et mulig mesolitisk boplassområde under vann. Innberetning, Norsk Maritimt Museum.

Nymoen, P. 2010. Skipsvrak ved Eikornrød i Skienselva, Skien. Arkeologisk undersøkelse under vann. Oppdragsrapport Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2010298.

Nymoen, P. 2010. Reguleringsplan for deler av E 134, strekningen Seljord til Velemoen i Vinje, Telemark fylke. Arkeologiske registreringer under vann. Oppdragsrapport Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2010167.

Nymoen, P., 2010 Skipsvrak ved Langøya, Re kommune, Vestfold fylke. Arkeologisk registrering, oppdragsrapport, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2010170-2.

Nymoen, P. 2010. Skipsvrak ved Langøya, Re kommune, Vestfold Fylke. Arkeologisk registrering, oppdragsrapport, Norsk Maritimt Museum, prosjekt 2010170.

Nymoen, P. og Melsom, C. 2010. Fra Jernverkshavn til Spa hotell. Beretning fra arkeologiske undersøkelser av havn og skipsfunn. Batteristranda, Larvik i Vestfold. Norsk Maritimt Museum, prosjekt 200051.

Nymoen, P. 2009. Befaring på lokaliteten Klubbholmen/Nødingen, Brekkestø, Lillesand, Aust-Agder. Innberetning, Norsk Sjøfartsmuseum arkiv 09260085.

Nymoen, P. 2009. Befaring på lokaliteten 07260023 – Stoksund, Arø, (Store Arøya) Larvik, Vestfold. Innberetning til funnregisteret Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2009. Befaring på lokaliteten ”Bota” 2, Tverdalsøy, Eikelandsfjorden i Arendal, Aust-Agder. Innberetning, Norsk Sjøfartsmuseum arkiv 09180031.

Nymoen, P. 2009. Sikring og formidling av skipsfunn ID 113318, Ølbergholmen, Larvik Vestfold (FoU). Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2009. Arkeologisk registrering av planområde for ras og erosjonssikring, Borgestad, Skien og Porsgrunnselva, Telemark. Oppdragsrapport, Norsk Sjøfartsmuseum prosjekt 2009294.

Nymoen, P. 2009. Klosterhavna. Arkeologisk registrering 2008-2009. Rapportserie arkeologi, Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2008307-2.

Nymoen, P. 2009. Miljøovervåking, kulturminner i Telemarkvassdraget, FoU årsrapport for 2008-2009. Rapportserie arkeologi, Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2009. Arkeologisk registrering i planområde for erosjon og flomsikring ved Eikornrød, Skienselva, Skien, Telemark. NVE/Norsk Sjøfartsmuseum oppdragsrapport, prosjekt 2003196-2.

Nymoen, P. 2008. Arkeologisk registrering av bolverk avdekket ved grøfting på Klosterøya, Skien Telemark. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2008307.

Nymoen, P. 2008. Arkeologisk registrering av planområde i deler av Farrisvannet, Larvik kommune, Vestfold fylke. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2006332.

Nymoen, P. 2008. Farriseidet i Larvik - et veghistorisk knutepunkt. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2006332.

Nymoen, P. 2008 (red). Reguleringsplan for Bratsberg Bruk Porsgrunnselva i Telemark. Beretning fra arkeologiske undersøkelser i årene 2001-2004-2005. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 200063.

Nymoen, P. 2008. Kronprinstomta i Stavern, arkeologisk registrering. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2008101.

Nymoen, P. 2008. Miljøovervåking Telemarkvassdraget. FoU - årsrapport for 2007. Rapportserie arkeologi, Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2007. Skjøtsel og formidling av kml § 14 skipsfunn ved skilting. FoU sluttrapport, Norsk Sjøfartsmuseum prosjekt 2004341

Nymoen, P. 2007. Arkeologisk undersøkelse av skipsfunn i rørgrøft ved elvebredden Strømsø. Drammen kommune. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2007034.

Nymoen, P. 2007. Befaring ved Ølbergholmen, Viksfjord i Vestfold. Dokumentasjon av skipsfunn fra ca 1600. Innberetning, Norsk Sjøfartsmuseum arkiv 07250033.

Nymoen, P. 2007. Miljøovervåking, kulturminner i Telemarkvassdraget. FoU - årsrapport for 2006. Rapportserie arkeologi, Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2007. Skjøtsel og formidling av kml § 14 skipsfunn ved skilting, sluttrapport. FoU prosjekt 2004341, Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2007. Arkeologisk registrering av landtak for ledningsnett: gassoverføring fra Heftingsdalen til Parkveien, Arendal kommune, Aust-Agder fylke. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2007313.

Nymoen, P. 2007. Miljøovervåking, kulturminner i Telemarkvassdraget. FoU Rapport Riksantikvaren/Norsk Sjøfartsmuseum, nettpublikasjoner.

Nymoen, P. og Wahl, T. L. 2005. Utarbeidelse av skjøtsels- og formidlingsplan for Balsøya/Torskeholet, Skien kommune, Telemark fylke. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum, prosjekt 2005001.

Nymoen, P. 2005. Befaring ved Sperrtangen, Trosbyfjord, Bamble, Telemark. Dokumentasjon av en mulig seilsperring fra vikingtid. Innberetning, Norsk Sjøfartsmuseum arkiv 08140033.

Nymoen, P. og Reitan, M. 2004. Rapport fra marinarkeologisk utgravning av et skipsvrak på Hauslandssanden i Fevikkilen i Grimstad kommune, Aust-Agder fylke. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 2004. Vannutskiftning i Steinsfjorden – Arkeologiske registreringer under vann i Kroksundområdet. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum 2004.

Nymoen, P. 2001. Arkeologiske undersøkelser i Porsgrunnselva. Bratsberg Bruk. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum 2001.

Nymoen, P. og Nævestad, D. 2000. Konsekvensutredning for Drammen Havn –Arkeologiske registreringer under vann. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum 2000.

Nymoen, P. 1999. Marinarkeologiske undersøkelser ved Skjerkøya, Bamble Kommune. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 1999. Marinarkeologiske undersøkelser i Vigebukta, Kristiansand. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 1999. Prøvegravninger i sjøen - Rekøykjegla og Alterosen - Storvågan, Vågan Kommune. FoU utredning, Universitetet i Tromsø/Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 1998. Eikeren som drikkevannskilde - Konsekvensutredning for kulturminner. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 1998. Larvik indre havn – Konsekvensutredning for kulturminner. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum.

Nymoen, P. 1997. Ny E16 fra Rørvik til Vik, Hole Kommune Buskerud fylke – Konsekvensutredning for kulturminner. Oppdragsrapport Norsk Sjøfartsmuseum 1997.

Nymoen, P. 1996. FV 161, parsell Brasøysundet - Husvær, Herøy Kommune, marinarkeologiske undersøkelser september 1996. Rapportserie NTNU Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1996. Dokumentasjon av skipsvrak ved Teistholmen, Kristiansund N.
Rapportserie NTNU Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1995. Marinarkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny havneplan for Abelvær, Nærøy Kommune. Rapportserie UNIT Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1995. Marinarkeologiske undersøkelser ved Bengtneset og Teistholmen, Kristiansund N. Rapportserie UNIT Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1995. Kulturminneregistreringer i Kristvikbukta / Hestvikholmen, Averøy Kommune, Møre og Romsdal fylke. Rapportserie UNIT Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1994. Marinarkeologiske undersøkelser i Kjørsvikbugen, Aure kommune.
Rapportserie UNIT Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1993. Aursundprosjektet - Marinarkeologiske undersøkelser. RV 680 HP 13b - Parsell Giset - Kjelklia. Rapportserie UNIT Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1992. Marinarkeologiske undersøkelser i Hopsjøvågen, Hitra Kommune.
Rapportserie UNIT Vitenskapsmuseet, Fakultet for arkeologi og kulturhistorie. Trondheim.

Nymoen, P. 1996. "Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder". Bokanmeldelse. SPOR 1996, 2: 35.

Nymoen, P. 1994. “En annerledes bok”. Bokanmeldelse. SPOR 1994, 1: 35.

Nymoen, P. 1993.  “En veiviser til kulturminner”. Bokanmeldelse SPOR 1993, 2: 48.