Forskning

Norsk Maritimt Museum er et halvoffentlig museum med 9 faste og 1 midlertidig vitenskapelig stillinger som dekker fagene historie, arkeologi, kulturhistorie, konserveringsvitenskap og kunsthistorie, 12 fast ansatte i andre faglige, administrative og tekniske stillinger og et skiftende antall (normalt 10-15) faglig ansatte i engasjementsstillinger særlig knyttet til museets omfattende eksternt finansierte undervannsarkeologiske forvaltningsvirksomhet. Et sterkt utvidet og modernisert bibliotek åpnet i 2009, og byr både på arbeidsplasser med internett-tilgang og god service for studenter.

Forskning
Islastning i Asker, 1925. Fra NMMs samlinger/fotograf ukjent

Forskningsdelen av våre nettsider gir informasjon om mulige bachelor- og masteroppgaver som kan gjennomføres med utgangspunkt i museets samlinger. Dessuten vil sidene gi informasjon om programmet for Maritimhistorisk Fagforum, museets forskjellige nettverkssamarbeid og et utsnitt av våre egne publikasjoner. Forskningsaktivitet fra museets ansatte i eksterne fora blir omtalt.

Ny jubileumsbok fra Norsk Maritimt Museum

Ny jubileumsbok fra Norsk Maritimt Museum

Hvilken rolle spiller den maritime kulturhistorien i det norske samfunnet? Hvordan forvaltes de maritime kulturminnene, som flytende fartøy, sporene etter handel med naturis eller arkeologiske havn- og båtfunn? Hvor står den maritime arkeologien i dag og hvordan kan man best rekonstruere et båtfunn?

Les mer om Ny jubileumsbok fra Norsk Maritimt Museum
Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?

Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?

Var det tørt land rett sør for Norskerenna etter siste istid? Ble Norge bosatt fra dette Nordsjølandet? I mer enn hundre år har det vært allment antatt at store områder på den norske kontinentalsokkelen var tørt land i de første årtusen etter siste istid, noe som ga mulighet for menneskelig bosetning. Så langt er denne bosetningshistorien lite problematisert og det finnes få sikre data om hvilke områder som var tørre og egnet for bosetning, og når de i så fall var det. Om det finnes bosetningsmateriale der ute i havet kan det fortelle om bosetningen av Norge og utviklingen av vår eldste kystkultur, men det er også viktig i et bredere internasjonalt perspektiv.

Les mer om Er det rester etter forhistorisk bosetning i den sydlige delen av norsk sektor i Nordsjøen?