Nytt skipsvrak oppdaget i Bjørvika!

Nytt skipsvrak oppdaget i Bjørvika!

I denne tre meter brede grøften i Bispevikaområdet i Oslo ble det i slutten av juli funnet deler av et skipsvrak. Vi har kalt det Bispevika 2.

Av Lin Cecilie Hobberstad, arkeolog

Da Statens Vegvesen skulle forgrave til spunt i forbindelse med OSUs byggeprosjekt med nye boliger i Bispevika, støtte de raskt på noen overraskelser. Både bolverkskonstruksjoner i form av laftekasser samt flere båtdeler i eik kom for dagen. De kraftige bolverkskonstruksjonene som var på fire til fem omfar, gikk langs hele grøften på 30 meter. Konstruksjonene vitner om en tidligere massiv havneutbygging og aktiviteter et godt stykke ut i Bjørvikas gamle havnebasseng. Området ligger ca 30 meter vest for 1400-tallets sjøfront knyttet til middelalderens bysentrum som da lå ved dagens middelalderpark. Skipsvraket som per dags dato ligger i samme Ø-V-retning som sjakten, består blant annet av grove band i eik på 25X12cm i tverrsnitt. Funnet har fått navnet Bispevika 2 og størrelsen på bandene tilsier at dette må ha vært et større skip. Det ble også funnet en vannrenne på minst 5 meter i gran eller furu like over skipsvraket. Den fem meter lange renna tyder også på at dette ikke er en liten båt. Disse rennene var trolig en del av pumpesystemet til større fartøy for å frakte vann ut fra bunnen av båten. I forbindelse med utbygging av DNB-byggene i den såkalte Barcoderekka ble det også funnet en slik renne. Denne er tolket til å tilhøre et av de største av de tretten skipsvrakene som ble funnet på dette området. Disse skipene er mellom 14-15 meter lange.

Nytt skipsvrak oppdaget i Bjørvika!
Løsdeler tatt opp i forbindelse med forgraving til spunt: Foto Kristina Steen/NMM

På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe definitivt om fartøyets størrelse, form og alder. Det ser ut til at midten av skipet går like der spuntveggen skal ligge, og halve båten vil derfor trolig bli liggende delvis bevart under deler av den kommende Dronning Eufemiasgate. På dette område er det allerede lagt et betongdekke ca 5 meter over massene vraket ligger i. Like nord for spuntgropa ble det i forbindelse med utbygging av E18 i 1994 gravet ut to skipsvrak (Sørenga 5 og 6) datert til begynnelsen av 1600-tallet, som kan gi en mulig pekepinn på hvor gammelt skipet kan være. En mer eksakt datering får vi ikke før prøver av treverk fra oppgravde vrakdeler og bolverk blir sendt inn til årringsanalyse. Foreløpig vil det bli satt ned en gravekasse slik at det kan foregå en kontrollert utgraving av den delen som blir berørt av spuntveggen. En total utgravning av den andre halvdelen av skipsvraket vil ikke kunne skje før området skal bygges ut, trolig er en gang til neste år. Inntil da får vi vente i spenning på hvilke hemmeligheter dette gamle skipsvraket har holdt på i flere hundre år.

Om du vil vite mer kan du kontakte prosjektleder Hilde Vangstad.