Positivt statsbudsjett

Positivt statsbudsjett

I statsbudsjettet for 2012 økes tilskuddet til museumsdriften ved Norsk Maritimt Museum vesentlig.

De siste årene har Norsk Maritimt Museum mottatt ca 1,3 millioner kroner årlig i driftstilskudd over post 70 - Det nasjonale museumsnettverket. I budsjettforslaget for 2012 legger Kulturdepartementet opp til en økning til 3,3 millioner kroner, knyttet til en konsolideringsprosess:

”Norsk Maritimt Museum har i lengre tid hatt en vanskelig driftssituasjon. Departementet legger til grunn at både museumsfaglige og administrative funksjoner best kan bli styrket ved at museet konsolideres med et av de øvrige museene i hovedstaden, der Norsk Teknisk Museum framstår som det mest nærliggende alternativ. Det er gjort innledende sonderinger, men dette er prosesser som vil måtte ta noe tid. For å legge til rette for en snarlig avklaring og gjennomføring fra 2013 foreslås avsatt 2 mill. kroner til dette tiltaket. Disse midlene utbetales ikke som del av det ordinære tilskuddet til Norsk Maritimt Museum, men stilles til disposisjon som ledd i en konkret prosess som bereder grunnen for en bærekraftig museumsenhet fra 2013.”

På Miljøverndepartementets budsjett er den post som angår museets arkeologiske virksomhet øket med 2 millioner kr fra 2010. Denne fordeles av Riksantikvaren, så her kjenner vi ennå ikke det endelige resultatet. Museet anser likevel økningen som løfterik.

Budsjettforslaget fra Oslo Kommune foreslår en tildeling på 8,25 mill, også med en kommentar knyttet til en kommende konsolideringsprosess. 

Norsk Maritimt Museum anser signalene som svært positive. Arbeidet med å sikre en bærekraftig, konsolidert driftsmodell vil prioriteres i ukene og månedene fremover. Siktemålet er å gjennomføre en grundig prosess som vil løfte museets evne til å løse sitt samfunnsoppdrag.