Norges maritime historie må bevares!

Norges maritime historie må bevares!

Under denne overskriften har leder i styringsgruppen for NMM Partners, Tom Erik Klaveness, og styreleder i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby, en kronikk i Aftenposten 18. september om finanseringen av Norsk Maritimt Museum.

Norsk Maritimt Museum føler det maktpåliggende å gi noen ytterligere kommentarer til kronikken, nå når museet lanserer siste byggetrinn i den omfattende fornyelsen som er muliggjort gjennom bidrag fra NMM Partners og andre givere. 

Kronikken adresserer det fortsatt uavklarte nivået på offentlig driftsstøtte til Norsk Maritimt Museum. Helt riktig pekes det på at den svake offentlige finansieringen har tvunget museet inn i en «kronisk kutte- og sparemodus», som hemmer en planmessig og robust museumsdrift. Vi er et museum med nasjonale og landsdekkende oppgaver for et stort og viktig temafelt, og vi har tatt grep for å treffe publikum med nye innfallsvinkler.

Klaveness og Jarlsbys kronikk synliggjør et stort paradoks. Et driftsmessig sparebluss står i et motsetningsforhold til en optimal utnyttelse av generøse gaver og privat finansering, og her mener vi naturligvis særskilt de betydelige bidragene til fornyelse som NMM Partners og andre givere til museet har stått for i de siste årene.

De midlene som er stilt til rådighet for museet gjennom NMM Partners’ innsats er til fulle utnyttet for å gi museet en tidsmessig, interaktiv og moderne formidling. Tusenvis av besøkende, blant annet mange i og rundt NMM Partners, kan bevitne at museet har tatt et sjumilssteg i denne retningen i jubileumsåret 2014. I neste uke, torsdag 25. september, fullfører vi den tredje hovedpilaren i programmet, når utstillingen «Til sjøs!» åpnes av kulturminister Thorhild Widvey.

Norsk Maritimt Museum har i de siste årene lagt ned store ressurser for å vri relevante myndigheters oppmerksomhet mot museets driftssituasjon. Vi kommuniserte høsten 2013 anstrengelsene for å få i stand en konsolidering med Norsk Folkemuseum, som dessverre ble umuliggjort med statsbudsjettet for 2014. Norsk Maritimt Museum holder dette fortsatt som et foretrukket alternativ for fremtiden. Samtidig må museet må ta høyde for alternative løsninger. Statsbudsjettet som fremlegges 8. oktober vil gi mange svar.

Vi håper at budsjettet ikke medfører en situasjon som innebærer stagnasjon eller innskrenkninger i Norsk Maritimt Museums utadrettede virksomhet, som har fått ny luft under vingene med de flotte nye basisutstillingene vi kan bygge tilbud i og rundt. Samtidig må museets virksomhet kalibreres mot de økonomiske realitetene som egeninntekter og tilskudd gir grunnlag for.

Et løfte gir vi likevel: De betydelige investeringene museet har gjennomført takket være NMM Partners-programmet skal bli utnyttet på den beste mulige måten.