Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat

Det første området vi undersøkte på årets registrering var Panormosbukta helt sørøst på Naxos. Området er et av stedene vi oppsøkte i forprosjektet i 2014, og vi visste allerede at det lå omfattende konstruksjoner og små og store røyser av stein tolket som ballastdumper i området. Målet dette året har vært å få målt opp steinstrukturene, og få datert så mye som mulig av funnene og dermed forhåpentligvis steinstrukturene også.

Panormos

Området rundt Panormos er kjent som den antatt beste historiske havna på Naxos' sørkyst. Bukta ligger i le for den evige nordavinden som er dominerende på øya, og består av en sørøstvendt bukt med ganske bratte, men tilgjengelige sider med en sandstrand innerst i bunn av bukta. I dag er det bare et titalls hus, en snackbar (med øyas fineste utedo) og noen hundre sauer og geiter som befolker den idylliske bukta, men i bronsealderen og sannsynligvis i perioder etter det også må stedet ha vært betraktelig mer sentralt. I dag finnes rester etter et kykladisk "Akropolis" med rester av bronsealderbosetning  fra ca 2800-2000 før Kristus. Over disse ruinene kneiser "Iro Kastro" - en borg med bevarte murer, port og bygningsrester som ligger på et lite fjell med god utsikt over bukta. Borgen har sannsynligvis vært i bruk rundt 5-7. århundre e.kr dvs i perioden som omtales som senantikken. Borgen ble først arkeologisk registrert av Cambridge University i fjor, og hele området er generelt lite arkeologisk utforsket før NMMs og Cambridges' registreringer de siste par år.

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat
Improvisert feltstasjon i Panormos

NMMs undersøkelser i Panormos 2016

Fra forprosjektet vårt i 2014 som besto av overflateregistrering med snorkling, hadde vi allerede registrert store og små røyser med stein som ikke kunne være avsatt naturlig, dels tolket vi røysene som ballastdumper fra skip og båter og dels stilte vi oss spørsmålet om en eller flere steinformasjoner kunne være spor etter gamle bryggeanlegg fra en periode hvor havnivået var lavere/landet lå høyere.

Målet for årets undersøkelser var å måle opp alle steinstrukturene slik at vi blant annet kan beregne vekten på de enkelte røysene. Om alle steinene i en enkelt røys ser noenlunde like ut er det grunn til å tro at det er ballaststein lempet overbord fra et enkelt fartøy, og da kan vi gjøre oss noen beregninger om den minste størrelsen på fartøyet. Det kan også tenkes at det er tømt ballast i området over lengre tid og at det som fremstår som en samlet røys i dag i virkeligheten er resultat av flere runder med dumping av ballast. Ved å samle inn keramikk fra steinrøysene vil vi forsøke å datere ballastdumpingen. Siden prosjektet er en registrering samler vi ikke inn mer gjenstandsfunn enn absolutt nødvendig i denne omgangen.

Oppmålingen vil også sammen med beregning av havvinået til ulike tider forhåpentligvis gi svar på om vi kan ha funnet rester av havnekonstruksjoner, og når de i såfall kan tenkes å være i bruk. 

 

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat
Ballastrøyser

 

Hvordan vi har valgt å jobbe i Panormos

Panormos bukta ligger som sagt godt skjermet for nordavinden, og byr på gode forhold for de fleste former for undervannsundersøkelser. Vannet er krystallklart og sikten fra overflaten er meget god ned til minimum 15 meter. Deler av dokumentasjonen har vi derfor kunnet gjøre fra overflaten, mens andre deler er gjort med dykking med luft. Vi lager en 3D modell av store deler av bukta med fotogrammetri både fra overflaten og nede på bunnen og bruker håndholdt GPS til å koordinatfeste det hele.

I tillegg har vi snorklet og dykket på flere andre lokaliteter i nærområdet til Panormos, og funn av ytterligere ballastrøyser og vraksteder gir oss flere  opplysninger om ankringsplasser og bruk av kyststrekningen i senantikken og periodene umiddelbart før og etter.

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat
Innmåling med snorkling og dykking i kombinasjon

Vi er veldig spente på hvordan dateringene vi får basert på gjenstandene vi finner i sjøen samsvarer med det vi kjenner til av bebyggelse og aktivitet på land i området. Så langt kan vi i alle fall si med sikkerhet at vi ikke har kunnet påvise sikre spor av bronsealderbosetningen nevnt innledningsvis. En foreløpig, rask gjennomgang av keramikken vi har tatt inn ser ut til å peke mot en bruk av bukta som havn fra og med tidligst et par hundreår før Kristi fødsel og gjennom senantikken. Om bukta har vært i bruk kontinuerlig gjennom disse nesten 1000 år er for tidlig å si ennå. Når gjennomgangen av keramikken er klar er det også forventet at dateringene blir justert, og i beste fall kan vi snevre inn dateringene på ballastrøysene betraktelig.

Keramikken som ble samlet inn er levert inn til Eforatet for Undervannsarkeologi i Athen etter en rask registrering av NMM.

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat
Arkeologene leter innimellom steinene etter daterbare keramikkskår som kanskje kan fortelle noe om når steinene ble lempet overbord fra et skip og i beste fall også noe om hvor skipet kom fra.

For å kunne få god nok kunnskap om bruken av Panormos som havn, havnas bruksperioder og stedets handelsforbindelser er det imidlertid nødvendig med større undersøkelser i form av for eksempel sjakting eller utgravning av et utvalg røyser og konstruksjoner. En eller flere større undersøkelser vil kanskje også gi oss muligheten til å finne spor etter havnen til bronseladerbosetningen vi vet har vært her? Årets rike registreringsresultater vil gi oss gode lokale data å planlegge en slik undersøkelse ut ifra hvis dette blir realitet på et senere tidspunkt.