Hummervikholmen. Utgravning av funnsted med menneskeskjeletter

Hummervikholmen. Utgravning av funnsted med menneskeskjeletter

Nede i sjøbunnen ved en liten vik ved en holme i Søgne-skjærgården i Vest Agder ligger restene av fire mennesker. De er 8600 år gamle. De er de eldste skjelettdelene fra mennesker vi vet om i norge. Funnet ble oppdaget i 1994, da en hytteeier ville gjøre båthavnen sin dypere. Til da hadde skjelettene ligget godt beskyttet av sand, vann og leire i tusenvis av år. Hva er det for noe - hva skjedde? Er det en gravplass? Eller er det mennesker som omkom på sjøen og havnet her tilfeldig? Nå skal vi finne det ut. Nå gjennomføres en omfattende utgravning. Sjøbunnen i den lille vika finkjemmes. Vi håper nå at undersøkelsen gjør at vi kan få vite mer om dette helt fantastisk spennende funnet.

Da funnet ble oppdaget skapte det naturllig nok stor oppmerksomhet og i perioden 1994 til 1997 gjennomførte Norsk Maritimt Museum flere undersøkelser på funnstedet. Det var tydelig at beinrestene hadde blitt spylt fram av en båtpropell, og flere skjelettdeler var virvlet rundt om på sjøbunnen. Fordi det hersket usikkerhet både om datering- og om dette var et såkalt "løsfunn" eller om det var et "fast fornminne", ble undersøkelsene begrenset til å sikre det som var å finne av løse beinrester på sjøbunnen. I tillegg til dette ble det gravd et snitt i bunnsedimentene ved siden av funnstedet, dels for å få klarhet i hva slags lagdeling det var i bunnmassene, dels også for å kunne hente ut prøver brukbare til datering.

Undersøkelsene som ble gjort på funnstedet på 1990-tallet viste at de eldgamle skjelettene var bevart fordi de hadde ligget beskyttet fra luft, lys og erosjon under et tykt lag av skjell, sand og sammenpressede sedimenter. Serier med 14c dateringer som er tatt av beinmaterialet som hittil er funnet tilsier at menneskeskjelettene har havnet her på samme tid. En nesten intakt hodeskalle og et lårbein ble funnet nede i et gytjelag under en skjellbanke mens ytterligere 21 beinfragmenter ble funnet spredt rundt i viken. Datering av gytjelaget viste at dette var omlag like gammelt som skjelettdelene.  

I 2013 søkte hytteeier, Helge Bentsen, om å få mudre bort resten av sjøbunnen i den lille vika ved Hummervikholmen i Søgne. Riksantikvaren har nå innvilget denne søknaden, men satt som vilkår at det først må gjennomføres en arkeologisk undersøkelse. Samtidig er det gitt tilsagn om at staten bekoster de arkeologiske undersøkelsene. Det er Kulturhistorisk Museum som har forvaltningsansvaret for skjelettfunnet men siden funnet ligger under vann og må graves ut med undervannsarkeologiske metoder er det Norsk Maritimt Museum som har ansvaret for dette. Feltarbeidet blir gjennomført i løpet av uke 38, 39 og 40 i 2013 og vil skje i samarbeid med Kulturhistorisk Museum. Til sammen ca 36 kubikkmeter med sjøbunnmasser skal gjennomsøkes. Dette skjer ved at vi dykker og ved hjelp av sugeutstyr gjennomsøker og fjerner lag for lag av bunnsedimentet. Dette blir så ført i en slange til land der det blir vasket og finkjemmet gjennom fine såll.