Arkeologisk avdeling

Arkeologisk avdeling

Hva holder arkeologene på med? Vi dykker etter skipsvrak, konserverer gjenstander, eksperimenterer med båtbygging, forsker og driver avansert dokumentasjon. Under følger et knippe aktuelle artikler. Bruk menyvalg for å navigere i virksomheten.


Årets vassdragsprosjekt i Tesse, Oppland

Årets vassdragsprosjekt i Tesse, Oppland

Fjorårets feltsesong i Tesse la vekt på å få mer kunnskap om to nausttufter som står i fare for ødeleggelse på grunn av reguleringen. Naust, eller båthus, er noe man tradisjonelt forbinder med kysten, så disse kulturminnene vil kunne gi oss ny og spennende kunnskap om vår maritime historie i innlandet. Bildet viser et av årets første funn: et flott fiskesøkke som kan være fra yngre jernalder.

Les mer om Årets vassdragsprosjekt i Tesse, Oppland
Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo

Rett før påske oppdaget en gravemaskinsjåfør noen båtdeler i en spuntgrøft i Prinsensgate, rett ved Paléhaven foran Oslo Sentralstasjon. Nå gjennomfører Norsk Maritimt Museum en arkeologisk undersøkelse av farkosten. Det er Statens vegvesen som er tiltakshaver for undersøkelsen.

Les mer om Spennende kravellbygd skipsfunn i Oslo
Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Høsten 2013 ble museet kontaktet av en yrkesdykker som hadde funnet deler av en hodeskalle ved Kjøkøya i Fredrikstad kommune. Den viste seg ved radiologisk datering å være fra 420-570 e. Kr. Det tilsvarer den såkalte folkevandringstiden her til lands.

Les mer om Skjelettfunn fra folkevandringstid - 420-560 e. Kr

Forvaltning av kulturminner

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

Arkeologisk forvaltningsansvar

Norsk Maritimt Museum har ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann på strekningen fra svenskegrensen til Åna Sira. Også kulturminner i ferskvann i innlandet innenfor denne kyststripen hører med. Det er arkeologisk avdeling som har det praktiske arbeidet knyttet til forvaltningsansvaret, som skjer etter Lov om kulturminner. Ved avdelingen er det ansatt ti faste arkeologer, samt en til enhver tid varierende stab av prosjektengasjerte arkeologer.

Forvaltningsområdet innbefatter fylkene:

  • Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Har du funnet noe av kulturhistorisk verdi?

Om du har funnet noe av kulturhistorisk verdi må du melde fra til museet. Er funnet gjort i et av de ovennevnte fylkene er Norsk Maritimt Museum rette instans å kontakte. Fyll ut funnskjema og send det til oss. Last ned funnskjema i PDF-format her.

Utførsel av maritime kulturminner

Norsk Maritimt Museum er også godkjenningsinstitusjon for utførsel av maritime kulturminner. Ønsker du å føre et fartøy eller et maritimt kulturminne som er eldre enn 50 år inn eller ut av landet, må du ha tillatelse til dette etter en innsendt søknad.

Saksfeltet "maritime kulturminner" er delt mellom Riksantikvaren og Norsk Maritimt Museum således at hele fartøy og større fartøysdeler (for eksempel et komplett dekkshus) forvaltes av Riksantikvaren ved Fartøyvernavdelingen. Mindre deler og løse gjenstander er Norsk Maritimt Museum sitt område.

En nærmere orientering om lovhjemler, formål og selve søknadsskjemaene for utfyllelse finnes på en samleside om utførsel av kulturminner på Kulturrådets hjemmesider.

Henvendelser om utførsel av maritime kulturminner kan sendes til fellespost@marmuseum.no